cart-icon0
0,00 ден.

Упатства за болести

Роза Канина ДООЕЛ Ресен не користи лековити растенија кои ствараат зависност, имаат нус појави со одредени лекарства или пак се на било каков начин штетни за организмот.

За да се избегнат сите овие штетни работи, а кои ги пратат некои од лековитите растенија потврда за тоа е што сите лековити растенија кои ги применуваме се во согласност со монографиите на светската здравствена организација WHO.

Каде што истите се меѓународно потврдени како лековити растенија кои не ствараат зависност немаат нус појава со лекарства и се апсолутно нештетни и лесно проверливи во нивните дејства и својства.

Ризикот за нивно користење е елиминиран во целост. Истите во било кој од случаевите не можат да предизвикаат штетни дејства, зависност контриндикации со други медикаменти, терапии од доктори и слично и истите по ниеден основ не можат да предизвикаат штетни дејства и да се примаат во поголеми количини.

Лековитите растенија огласени во светската здравствена организација се со веќе утврдени дејства и својства како и утврдени нештетни, дејства кои не ствараат зависност и немаат нус појава со ниедно лекарство и се дозволени за употреба во целиот свет.

Алтернативната медицина нуди Решение, но само под еден услов.

Дисциплина во однос на однесувањето на пациентот.

Лечењата се гарантирани само под услов на послушност.

Лекувањето на заболувањата е со користење на лековити тревки кои имаат слаби дејства, но со тераписко однесување имаат огромни позитивни ефекти и доведуваат до целосно лекување на сложени заболувања и медицински нерешливи заболувања.

Терапија

ТЕРАПИЈАТА е превентивна, заштитна и исцелителна што значи со нејзиното започнување се избегнуваат болките, нападите, дејствата на истата се благоисцелителни, не се силни и јаки, заради што нејзината примена е подолготрајна.

Кај одредени болести лечењето може да трае и повеќе месеци (камен, Ту, Ца, цисти и слично), но истото е нештетно, нествара навики и нема нус појави со ниедно лекарство.

Единствено што смета е долготрајното пиење на чаевите, но кога ќе се земе во предвид дека со тоа се добиваат трајни решенија е сепак исплатливо.

По завршување на Терапијата од 42 дена се прават вообичаени контроли (крвна слика, ехо, ренгентски нативни снимки) и штом се констатира и од лекарска страна дека резултатот е добар и се прекинува терапијата и се даваат совети за натамошно однесување за догледно време за да не дојде до рецидив, односно повторување на заболувањето

По методите на лечење со оваа терапија, истата не се коси нити се спротивставува со лечењето од страна на современата медицина, така да може истовремено да се користат и лекарствата од лекарите, а да се спроведува и оваа терапија.

Пожелно е при спроведување на терапијата да се нагласува сопствената интуиција односно да се наслушнува организмот што му треба и што треба да се прави и по сопствена иницијатива да се презема она што бара организмот, умот или душата, односно треба самиот на себе да сте си лекар.

САМО СО ЗАЕДНИЧКО ДЕЛУВАЊЕ И СООДЕЈСТВО НА СИТЕ ОВИЕ ФАКТОРИ И СОРАБОТКАТА СО БОЛНИОТ И НЕГОВОТО ДИСЦИПЛИНИРАНО ОДНЕСУВАЊЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА БОЛЕСТА.